Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników i szanujemy ich prawo do prywatności podczas korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, stron w sieciach społecznościowych, formularzy online i wszelkich innych form komunikacji elektronicznej z nami (“Usługi Cyfrowe”). Dlatego opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe udostępniane nam za pośrednictwem naszych Usług cyfrowych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników. Wyjaśnia ona również prawa użytkownika w odniesieniu do jego Danych Osobowych oraz sposób kontaktowania się z nami lub organami nadzorczymi w przypadku złożenia skargi.

“My”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Chivas Brothers International Limited, Pernod Ricard SA i podmiotów stowarzyszonych Pernod Ricard SA (te podmioty stowarzyszone są łącznie określane jako “Grupa Pernod Ricard”). Listę podmiotów stowarzyszonych, do których odnosimy się w niniejszej polityce prywatności, można znaleźć pod tym linkiem.

Gromadzimy, wykorzystujemy i jesteśmy odpowiedzialni za określone dane osobowe użytkowników. Kiedy to robimy, podlegamy ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych, które ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) i jesteśmy odpowiedzialni jako “administrator” tych danych osobowych do celów tych przepisów.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług cyfrowych należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności lub naszą Politykę plików cookie, prosimy o niekorzystanie z naszych Usług cyfrowych.

Jesteśmy administratorem danych podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika na warunkach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, która obejmuje wszelkie dane osobowe przesłane przez użytkownika do tej witryny internetowej lub innej witryny internetowej, która łączy użytkownika z niniejszą polityką prywatności, takiej jak mikrowitryna, której używamy do prowadzenia promocji lub konkursu (“Witryna internetowa”).

1. Jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku i w jaki sposób?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika lub skontaktowania się z nim online lub w inny sposób.

Możemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe użytkownika:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości i informacji promocyjnych dotyczących The Glenlivet.

2. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkowników

Dane osobowe zbierane od użytkownika:

Większość tych Danych Osobowych gromadzimy bezpośrednio od użytkownika – osobiście, telefonicznie, SMS-em lub e-mailem i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy użytkownik bierze udział w jednej z naszych akcji promocyjnych lub subskrybuje jedną z naszych usług cyfrowych:

Rodzaj i ilość informacji gromadzonych przez nas w związku z funkcjami wymienionymi powyżej będą się różnić i zależeć od aktywności.

Dane osobowe zbierane przez nas z innych źródeł

Możemy również gromadzić informacje:

Od czasu do czasu możemy nabywać dane kontaktowe osób, które mogą być zainteresowane otrzymywaniem od nas wiadomości. Przed zakupem takich informacji sprawdzimy sformułowanie użyte podczas pierwotnego gromadzenia danych, aby upewnić się, że kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które aktywnie wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem informacji od stron trzecich.

Możemy również otrzymywać informacje, jeśli użytkownik wyraził zgodę na ich udostępnianie innym organizacjom. Przed udzieleniem zgody takim organizacjom zewnętrznym na udostępnianie danych osobowych użytkownika należy dokładnie zapoznać się z ich polityką prywatności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, możemy korzystać z różnych technologii, które gromadzą i dostarczają informacji o tym, w jaki sposób nasze Usługi Cyfrowe są dostępne i wykorzystywane przez użytkownika. Możemy również wykorzystywać informacje demograficzne o tym, kto korzysta z naszych Usług Cyfrowych, które otrzymujemy od stron trzecich, takich jak Google lub media społecznościowe, z których korzysta użytkownik (nazywamy to “Informacjami o użytkowaniu”).

Informacje o użytkowaniu mogą obejmować odwiedzone strony, czas ich odwiedzenia oraz informacje o napojach (lub inne treści), do których użytkownik uzyskał dostęp lub które udostępnił. Obejmują one również język używany przez użytkownika, informacje demograficzne o użytkowniku (takie jak wiek, płeć i obszary zainteresowań, jeśli są dostępne) oraz strony odwiedzone przez użytkownika przed odwiedzeniem bieżącej strony.

Gromadzimy te informacje, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z naszymi markami, dzięki czemu możemy je odpowiednio dostosowywać i ulepszać. Większość gromadzonych przez nas Informacji o użytkowaniu nie może być powiązana z użytkownikiem indywidualnie, ale jeśli możemy je powiązać z użytkownikiem, traktujemy je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jak i dlaczego używamy technologii śledzenia?

Używamy technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, rejestrowanie adresów IP lub pliki dziennika, w celu gromadzenia informacji technicznych, takich jak typ przeglądarki internetowej i używany system operacyjny, strona internetowa, z której nastąpiło przejście, ścieżka przez naszą witrynę internetową i dostawca usług internetowych. Dzięki temu możemy poprawić funkcjonalność naszych witryn internetowych i lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy tacy jak Ty korzystają z naszych usług cyfrowych i oferowanych przez nie narzędzi.

Często osoby fizyczne wchodzą z nami w interakcje na wiele sposobów i przekazują nam dane osobowe w różnych kontekstach. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu uzyskania profilu jego różnych interakcji z nami i zrozumienia jego preferencji.

Te technologie śledzenia pomagają nam dostosować nasze Usługi Cyfrowe do osobistych potrzeb użytkownika:

3. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiedni powód, np:

Ogólnie rzecz biorąc, gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane przez użytkownika, w celu jasno określonym w momencie ich gromadzenia lub w niniejszej Polityce prywatności. Cele te mogą obejmować:

Przekazując swoje Dane Osobowe, użytkownik może również mieć możliwość (za pomocą pola wyboru lub innego mechanizmu wyrażania zgody) wykorzystania swoich danych do działań lub usług innych niż te, o które prosi. Na przykład, jeśli użytkownik weźmie udział w konkursie, aby wygrać nagrodę, może również zostać zaproszony do zapisania się do newslettera dotyczącego innych produktów. Jeśli użytkownik zdecyduje się w ten sposób na wykorzystanie jego danych do innych działań lub usług, wykorzystamy jego dane w celu ich dostarczenia.

Ponadto, przy przekazywaniu swoich Danych Osobowych, użytkownik może mieć możliwość (za pomocą pola wyboru lub innego mechanizmu zgody) wykorzystania swoich danych do innych produktów Pernod Ricard. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, my (i inne podmioty stowarzyszone Grupy Pernod Ricard) będziemy wykorzystywać jego dane w celu dostarczania mu informacji i promocji dotyczących innych produktów Pernod Ricard.

Możemy również wykorzystywać adres e-mail użytkownika do wysyłania mu wiadomości transakcyjnych lub administracyjnych, takich jak wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji lub rezygnacji z określonej rejestracji lub aktywności. Możemy również wykorzystywać go do wysyłania pewnych ogłoszeń związanych z usługami, takich jak aktualizacje naszej Polityki prywatności, wycofane funkcje lub programy w naszych Usługach cyfrowych, zmiany w naszych usługach online lub zasadach pomocy technicznej.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika w naszej globalnej bazie danych konsumentów, co pozwala nam zapewnić, że Dane Osobowe użytkownika pozostają dokładne i aktualne oraz udostępniać Dane Osobowe użytkownika odpowiednim podmiotom stowarzyszonym Grupy Pernod Ricard. Aby uniknąć powielania danych w naszej bazie danych, możemy wykorzystywać informacje o każdej interakcji użytkownika z jednym z podmiotów stowarzyszonych Grupy Pernod Ricard w celu sprawdzenia, czy Dane Osobowe użytkownika są nadal dokładne. Wykorzystamy te informacje w celu uzupełnienia, poprawienia lub zaktualizowania Danych Osobowych użytkownika o dodatkowe informacje, które użytkownik mógł podać.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, może to obejmować okazjonalne łączenie, aktualizowanie lub w inny sposób ulepszanie Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług Cyfrowych z zanonimizowanymi danymi, które otrzymujemy z zewnętrznych rejestrów lub od stron trzecich. Na przykład możemy łączyć informacje czysto demograficzne lub ankietowe (np. wiek, płeć, informacje o gospodarstwie domowym i inne zainteresowania) niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi użytkownika z Danymi Osobowymi zebranymi w innych przypadkach (np. podczas rejestracji konta).

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika, połączone informacje, o których mowa powyżej i/lub informacje demograficzne na potrzeby naszych wewnętrznych badań marketingowych, segmentacyjnych, analitycznych i demograficznych. Pomaga nam to stale ulepszać, personalizować i dostosowywać oferowane przez nas produkty i usługi.

Uzasadnione interesy – zarządzanie naszą działalnością

W odniesieniu do szeregu zastosowań Danych Osobowych, o których mowa powyżej, robimy to na podstawie tego, że leży to w naszym uzasadnionym interesie – lub w interesie strony trzeciej. Uzasadniony interes ma miejsce wtedy, gdy mamy biznesowy lub komercyjny powód do wykorzystania informacji użytkownika, o ile nie jest on nadrzędny w stosunku do praw i interesów użytkownika. Interesy te obejmują szereg aspektów naszej działalności biznesowej, a mianowicie:

Komunikacja promocyjna

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesyłania mu aktualnych informacji (pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie lub listownie) na temat naszych produktów i Usług cyfrowych, w tym ekskluzywnych ofert, promocji lub nowych produktów i Usług cyfrowych.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w celach promocyjnych. Oznacza to, że nie zawsze potrzebujemy zgody użytkownika na prowadzenie działań promocyjnych. Jeśli jednak zgoda jest wymagana, poprosimy o nią osobno i wyraźnie.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych w dowolnym momencie:

Możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie lub aktualizację jego preferencji marketingowych, jeśli użytkownik zleci nam dostarczanie dalszych produktów lub Usług cyfrowych w przyszłości lub jeśli nastąpią zmiany w przepisach prawa, regulacjach lub strukturze naszej działalności.

4. Co się stanie, jeśli użytkownik nie chce udostępniać nam swoich danych osobowych?

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać żadnych Danych Osobowych na żądanie, może nie być w stanie uczestniczyć w niektórych działaniach lub korzystać z niektórych spersonalizowanych funkcji naszych Usług Cyfrowych. Może to również ograniczyć usługi i oferty specjalne, które możemy użytkownikowi zapewnić. Na przykład, jeśli użytkownik odmówi udostępnienia swojego adresu e-mail, nie będzie mógł otrzymywać żadnych naszych biuletynów ani w inny sposób rejestrować się w naszych Usługach Cyfrowych. Użytkownik nie musi jednak podawać nam żadnych danych osobowych, aby po prostu przeglądać nasze strony internetowe i dowiedzieć się więcej o nas i naszych produktach.

5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników i dlaczego?

Nigdy nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które zamierzają wykorzystać je do celów marketingu bezpośredniego, chyba że wyraźnie poinformujemy o tym użytkownika, a użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody.

Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika podmiotom powiązanym w ramach Grupy Pernod Ricard. Cele te zostały wyjaśnione w Artykułach 2 i 3 powyżej. Informacje gromadzone przez nas w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności mogą pochodzić od podmiotu, któremu użytkownik je przekazuje, ale mogą być również udostępniane, za zgodą użytkownika, za pośrednictwem takiego podmiotu innym podmiotom stowarzyszonym Grupy Pernod Ricard w celu dostarczania użytkownikowi wiadomości i informacji promocyjnych na temat ich produktów lub programów, którymi użytkownik wykazał zainteresowanie.

Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na takie udostępnianie i wykorzystywanie jego danych, powinien skierować swoje żądanie w sposób wskazany w art. 9 niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy o poinformowanie nas, czy użytkownik wycofuje swoją zgodę na udostępnianie przez nas jego Danych Osobowych wszystkim podmiotom stowarzyszonym Grupy Pernod Ricard w celu dostarczania mu wiadomości i informacji promocyjnych, czy tylko niektórym z tych podmiotów stowarzyszonych (a w takim przypadku prosimy o wskazanie, którym).

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim, ale tylko w następujących okolicznościach:

Gdy prowadzimy promocję we współpracy ze stroną trzecią spoza Grupy Pernod Ricard, możemy podać osobny link do ich polityki prywatności, z którą należy się zapoznać przed udostępnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych. Operatorzy innych witryn mogą zbierać informacje od użytkownika, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własną polityką ochrony danych lub polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były gromadzone lub udostępniane spółce innej niż Grupa Pernod Ricard, może zrezygnować z udziału w takich wydarzeniach w momencie gromadzenia lub żądania Danych Osobowych;

6. Czy dane osobowe użytkownika są przesyłane do odbiorców znajdujących się w innych krajach i dlaczego?

My i nasze podmioty stowarzyszone w Grupie Pernod Ricard jesteśmy grupą globalną, a Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane za granicę. Mogą one być przekazywane do krajów, w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych niż w kraju, z którego użytkownik przekazał swoje Dane Osobowe. Dane Osobowe użytkownika mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami Grupy Pernod Ricard znajdującymi się w różnych krajach.

Zapewnimy jednak, że transfer będzie zgodny z przepisami o ochronie danych zarówno podczas transportu, jak i w miejscu przechowywania, a wszystkie dane osobowe będą bezpieczne. Naszą standardową praktyką jest stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Listę krajów, w których Grupa Pernod Ricard posiada podmioty powiązane, które mogą otrzymywać Dane Osobowe użytkownika, można znaleźć tutaj.

Nasi główni dostawcy usług w zakresie obsługi naszych Mediów Cyfrowych mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych osobowych do tych usługodawców odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opiera się na standardowych klauzulach umownych określonych przez Komisję Europejską. Tacy usługodawcy są również związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga (między innymi), aby działali oni wyłącznie na polecenie członka Grupy Pernod Ricard i wdrażali na bieżąco środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkownika.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Możemy przechowywać dane osobowe przesyłane nam przez użytkownika za pośrednictwem naszych Usług cyfrowych w naszych bazach danych. Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce. Różne okresy przechowywania mają zastosowanie do różnych rodzajów Danych Osobowych.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo jego konto jest aktywne, przez okres obowiązywania umowy z użytkownikiem lub przez okres niezbędny do dostarczenia użytkownikowi zamówionych produktów lub usług, udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, wykazania, że traktowaliśmy użytkownika uczciwie, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez prawo oraz ulepszania lub oferowania nowych usług.

Możemy również być zmuszeni do przechowywania danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych umów i podobnych celów związanych z zarządzaniem dokumentacją.

Pernod Ricard może również przechowywać Dane Osobowe użytkownika przez uzasadniony okres po zaprzestaniu korzystania przez użytkownika z Usług Pernod Ricard lub Usług Cyfrowych Pernod Ricard. Po upływie tego okresu dane osobowe użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich systemów Grupy Pernod Ricard.

Jeśli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o usunięcie jego danych zgodnie z jego prawami określonymi w art. 9 poniżej, zachowamy podstawowe informacje na liście do usunięcia w celu zarejestrowania jego prośby i uniknięcia wysyłania mu niechcianych materiałów w przyszłości.

8. Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych użytkownika, ich bezprawnemu wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu. Obejmują one: (i) przechowywanie Danych Osobowych użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie i do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, nasi agenci i kontrahenci; oraz, (ii) weryfikowanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników, zanim uzyskają oni dostęp do przechowywanych przez nas Danych Osobowych na ich temat.

Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy użytkownika i wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

9. Twoje prawa

Użytkownik ma następujące prawa, z których może korzystać bezpłatnie:

Możesz nas o to poprosić:

Możesz zgłosić sprzeciw:

Jeśli dane osobowe użytkownika były przetwarzane na podstawie jego zgody, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie zapytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas danych użytkownika. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Unii Europejskiej, w którym pracuje, mieszka lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, napisz do nas na adres contactus@theglenlivet.com.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z innych przysługujących mu praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com.

Sprzeciw użytkownika (lub wycofanie zgody) może oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczać produktów lub usług, o które użytkownik prosił, lub że użytkownik nie będzie mógł korzystać z oferowanych przez nas usług. W takich przypadkach poinformujemy użytkownika. W pewnych okolicznościach, nawet jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nadal przetwarzać jego Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w celu wykonania lub obrony naszych praw lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Jeśli użytkownik uczestniczył w programie, który obejmował stronę trzecią i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości od tej strony trzeciej, będzie musiał skontaktować się z nią bezpośrednio, aby zrezygnować. Proces ten powinien być opisany w polityce prywatności strony trzeciej.

10. Jak traktujemy informacje o dzieciach?

Nasze Usługi Cyfrowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej pełnoletności (“Małoletni”), dlatego świadomie nie gromadzimy Danych Osobowych od Małoletnich. Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat (lub, jeśli w jego miejscu zamieszkania wiek uprawniający do spożywania alkoholu jest wyższy, musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat), aby utworzyć konto i angażować się w działania i transakcje w ramach naszych Usług Cyfrowych. Tworząc konto lub angażując się w działania lub transakcje, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej osiemnaście lat (lub, jeśli wiek uprawniający do spożywania alkoholu w miejscu zamieszkania jest wyższy, że jest co najmniej w wieku uprawniającym do spożywania alkoholu) i jest w pełni zdolny do zawarcia, przestrzegania i bycia prawnie związanym naszymi wszelkimi warunkami użytkowania udostępnionymi użytkownikowi oraz niniejszą Polityką prywatności. Jeśli zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przekazała nam dane osobowe za pośrednictwem naszych Usług cyfrowych, usuniemy jej dane osobowe.

11. Czy zamieszczamy łącza do innych stron internetowych osób trzecich?

Nasze Usługi Cyfrowe mogą zawierać łącza, które przekierowują użytkownika do innych witryn internetowych lub usług obsługiwanych i kontrolowanych przez osoby trzecie. Obejmuje to łącza od reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszych marek lub logo w ramach umowy co-brandingowej.

Operatorzy innych witryn mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własną polityką ochrony danych lub polityką prywatności. Nie mamy kontroli nad tymi stronami trzecimi, a korzystanie z ich witryn i funkcji podlega polityce prywatności opublikowanej na tych witrynach. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności lub praktyki biznesowe stron internetowych osób trzecich. W związku z tym użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi w odwiedzanych przez niego zewnętrznych witrynach internetowych przed podaniem swoich danych osobowych.

12. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki gromadzimy i zarządzamy danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt:

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana: Maj 2018. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie, aby być na bieżąco z aktualizacjami niniejszej Polityki prywatności i naszej Polityki plików Cookie.