close

Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best theglenlivet.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser

Privacy Verklaring

Pernod Ricard, als Verwerkingsverantwoordelijke, respecteert uw recht op privacy als u gebruikmaakt van onze digitale media (zoals onze websites, onze mobiele applicaties, onze social mediapagina’s, online formulieren ten behoeve van registratie voor onze evenementen) en als u langs elektronische weg met ons communiceert.

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren over de wijze waarop Pernod Ricard Nederland B.V., een vennootschap ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18047333, gevestigd aan het NDSM-plein 34, 1033 WB Amsterdam, en de aan haar gelieerde ondernemingen (tezamen:"Pernod Ricard”, “wij”, "ons" of “onze”) uw Persoonsgegevens die u verstrekt via door Pernod Ricard geëxploiteerde digitale media (“Digital Media”) verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken.

Onderwerpen

1. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over u en hoe verzamelen wij die?

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de hierna in artikel 3 vermelde doeleinden en iedere keer dat u deelneemt aan een van de functies of diensten die worden aangeboden door onze Digitale Media.

Het soort en de hoeveelheid informatie die wordt verzameld voor bovengenoemde functies en diensten kan worden geactualiseerd en kan variëren afhankelijk van de activiteiten van Pernod Ricard.

Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften kunnen wij diverse technologieën inzetten, waarmee informatie wordt verzameld en verstrekt over de wijze waarop u zich toegang verschaft tot en gebruikmaakt van onze Digitale Media. Ook kunnen wij gebruikmaken van demografische informatie over de gebruikers van onze Digitale Media, die wij kunnen verkrijgen van derden, zoals Google of sociale media waarvan u gebruikmaakt ("Gebruiksinformatie"). Onder Gebruiksinformatie kan worden begrepen de pagina's die u bekijkt, het tijdstip waarop u die bekijkt, welke drankeninformatie of andere content u hebt bekeken of verstrekt, in welke taal, en demografische gegevens over u (zoals uw leeftijd, geslacht en interesses, indien deze bekend zijn) en welke pagina's u hebt bekeken voor u naar de actuele pagina ging.Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften kunnen wij diverse technologieën inzetten, waarmee informatie wordt verzameld en verstrekt over de wijze waarop u zich toegang verschaft tot en gebruikmaakt van onze Digitale Media. Ook kunnen wij gebruikmaken van demografische informatie over de gebruikers van onze Digitale Media, die wij kunnen verkrijgen van derden, zoals Google of sociale media waarvan u gebruikmaakt ("Gebruiksinformatie"). Onder Gebruiksinformatie kan worden begrepen de pagina's die u bekijkt, het tijdstip waarop u die bekijkt, welke drankeninformatie of andere content u hebt bekeken of verstrekt, in welke taal, en demografische gegevens over u (zoals uw leeftijd, geslacht en interesses, indien deze bekend zijn) en welke pagina's u hebt bekeken voor u naar de actuele pagina ging.

2. Hoe en waarom gebruiken wij tracking-technologieën?

Pernod Ricard maakt gebruik van tracking-technologieën zoals cookies, IP-adressen of Logbestanden. Met behulp van tracking-technologieën kunnen wij onze Digitale Media toesnijden op uw persoonlijke behoeften.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen informatie over u:

Pernod Ricard kan uw Persoonsgegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde besluitvorming, onder meer voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld het voorkomen van frauduleuze betalingen) of, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, om beter in te spelen op uw behoeften in overeenstemming met uw voorkeuren.

Wij maken u erop attent dat de geautomatiseerde tools regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de Persoonsgegevens op behoorlijke wijze worden verwerkt. Specifieke maatregelen, zoals minimale gegevensverwerking, worden doorgevoerd bij het opstellen van profielen. Wij nodigen u uit om uw mening te geven door middel van het recht van inzage zoals hierna in artikel 9 beschreven. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het resultaat van de geautomatiseerde besluitvorming door een e-mail te sturen naar de hierna in artikel 11 vermelde contactgegevens.

4. Wat gebeurt er als u uw Persoonsgegevens niet wenst te verstrekken?

Als u ervoor kiest om geen Persoonsgegevens te verstrekken als wij daarom vragen, is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten en geen gebruik kunt maken van gepersonaliseerde functies, en dat andere diensten op Digitale Media en bijzondere diensten die u worden aangeboden worden beperkt. Zo kunt u, als u weigert uw e-mailadres te verstrekken, onze nieuwsbrieven niet ontvangen of u anderszins registreren op onze Digitale Media. Om echter gewoon op onze Digitale Media te browsen en meer te weten te komen over Pernod Ricard en onze producten, hoeft u aan ons geen Persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen u altijd informeren over de Persoonsgegevens die nodig zijn om te profiteren van een dienst.

5. Aan wie verstrekken wij uw Persoonsgegevens en waarom?

Binnen de Pernod Ricard Groep

Pernod Ricard kan uw Persoonsgegevens uitwisselen voor de in artikel 3 vermelde doeleinden binnen de Pernod Ricard Groep, daaronder begrepen haar wereldwijde gelieerde ondernemingen.

Met derden

Pernod Ricard kan uw Persoonsgegevens ook uitwisselen met derden, maar uitsluitend onder de volgende omstandigheden:

Voor marketingdoeleinden, indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven;

Voor ondersteuningsdoeleinden: Wij kunnen dienstverleners, hulppersonen of opdrachtnemers inschakelen om ondersteuning te bieden voor de interne besturing van onze Digitale Media en om ons te helpen die Digitale Media of de verschillende functies, programma's en acties die daarop beschikbaar zijn te beheren. Deze derden zullen te allen tijde hetzelfde beveiligingsniveau bieden voor uw Persoonsgegevens als Pernod Ricard zelf hanteert, gebonden zijn aan een wettige overeenkomst om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden en uitsluitend te verwerken in specifieke opdracht van Pernod Ricard;

In het kader van gezamenlijke en gezamenlijk gesponsorde programma's en acties: Als wij gezamenlijke of gezamenlijk gesponsorde programma's of acties aanbieden op onze Digitale Media met een andere onderneming of organisatie of andere goed bekend staande derde en wij in het kader van dat evenement Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunnen wij uw Persoonsgegevens uitwisselen met onze partner of sponsor, onder voorbehoud van uw toestemming voor zover dit vereist is . Indien uw Persoonsgegevens in het kader van die actie worden verzameld door (of uitgewisseld met) een andere onderneming dan Pernod Ricard, laten wij u op dat moment weten;

In het kader van procesvoering en veiligheid: Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verstrekken als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of als dat, naar ons oordeel te goeder trouw, redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan dagvaardingen, te reageren op vorderingen of om de veiligheid of de rechten van Pernod Ricard, haar afnemers of het publiek te beschermen;

In geval van een fusie met of gehele of gedeeltelijke overname van Pernod Ricard door een andere onderneming, of indien Pernod Ricard haar bedrijfsonderdelen geheel of gedeeltelijk zou verkopen of afstoten, zou de verkrijgende partij toegang hebben tot de informatie die wordt bijgehouden door dat onderdeel van Pernod Ricard, waaronder Persoonsgegevens, met inachtneming van het toepasselijk recht. Evenzo geldt dat Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven in het kader van een reorganisatie van de onderneming, een insolventieprocedure of een andere soortgelijke gebeurtenis, indien dat is toegestaan en plaatsvindt in overeenstemming met het toepasselijk recht.

6. Worden uw Persoonsgegevens verzonden naar ontvangers in andere landen en, zo ja, waarom?

Pernod Ricard is een wereldwijde onderneming en de doorgifte van uw Persoonsgegevens kan over internationale grenzen heen plaatsvinden. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen met een ander wetgevingsniveau op het gebied van gegevensbescherming dan de wetgeving in het land vanwaar u uw Persoonsgegevens verstrekt. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld tussen verschillende ondernemingen binnen de Pernod Ricard Groep, gevestigd in verschillende landen. Pernod Ricard neemt passende maatregelen om de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen zowel tijdens de verzending als op de ontvangende locatie door middel van modelcontracten, zoals opgesteld door de Europese Commissie, in overeenstemming met het toepasselijke recht. Voor meer informatie over de contractuele waarborgen die Pernod Ricard treft om uw Persoonsgegevens te beschermen bij doorgifte van uw gegevens naar derde landen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar de contactgegevens die u hierna in artikel 11 vindt.

Onze belangrijkste dienstverleners voor exploitatie van onze Digitale Media zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van persoonsgegevens naar deze dienstverleners vindt plaats in overeenstemming met het toepasselijk recht en op basis van modelcontracten zoals opgesteld door de Europese Commissie of via het het Privacy Shield. Daarnaast zijn deze dienstverleners ook gebonden aan een overeenkomst die een hoge mate van privacybescherming waarborgt en (onder meer) bepaalt dat zij uitsluitend mogen handelen in opdracht van Pernod Ricard en dat zij alle technische maatregelen doorvoeren die noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens constant beveiligd te houden.

7. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij slaan de Persoonsgegevens die u ons stuurt via onze Digitale Media op in onze databanken voor zolang als uw account actief is, voor de duur van de overeenkomst met u of voor zover dat noodzakelijk is om u de diensten te verlenen die u hebt aangevraagd of om antwoord te geven op vragen of om problemen op te lossen, dan wel om verbeterde en nieuwe diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens ook bewaren in overeenstemming met onze interne bewaarprocedure, voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aldus bewaren nadat u uw gebruik van de diensten van Pernod Ricard of onze Digitale Media hebt beëindigd, in overeenstemming met het toepasselijk recht. Het voorgaande laat onverlet uw recht om zich af te melden voor het ontvangen van marketingberichten, zoals hiervoor in artikel 3 is aangegeven.

In het algemeen geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan één jaar na uw laatste gebruik van onze Digitale Media, behalve indien een langere bewaartermijn vereist is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven. Indien Persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een overeenkomst die u met Pernod Ricard bent aangegaan, kunnen wij uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de wettelijke verjaringstermijn. Wij zullen die Persoonsgegevens alleen bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden en uw overige Persoonsgegevens wissen na afloop van de toepasselijke bewaartermijn.

De geldigheidsduur van cookies die door onze website worden gebruikt is vermeld in het Cookiesbeleid van Pernod Ricard.

8. Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

Pernod Ricard neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens zoals die worden verzameld vanaf deze website en/of onze applicaties, met inbegrip van bijzondere Persoonsgegevens, te beschermen. Deze inspanningen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) het opslaan van uw Persoonsgegevens in beveiligde besturingsomgevingen die niet publiekelijk toegankelijk zijn en die uitsluitend toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers van Pernod Ricard en onze hulppersonen en opdrachtnemers; en (ii) het controleren van de identiteit van geregistreerde gebruikers alvorens zij toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over hen bijhouden.

9. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Indien uw Persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van toestemming voordat die werd ingetrokken.

U kunt vragen om inzage in uw Persoonsgegevens.

U kunt vragen om rectificatie van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen indien (i) uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de gegevensverwerking, (ii) u uw toestemming voor de gegevensverwerking die uitsluitend plaatsvindt op basis van die toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking, (iv) de verwerking van de Persoonsgegevens onrechtmatig is, (v) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor Pernod Ricard geldt. Pernod Ricard zal al het redelijke doen om de andere entiteiten binnen het Pernod Ricard-concern op de hoogte te stellen van die gegevenswissing.

U kunt vragen om beperking van de verwerking (i) indien de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt betwist om Pernod Ricard de juistheid daarvan te laten controleren, (ii) indien u uw Persoonsgegevens wenst te beperken in plaats van te laten verwijderen, ondanks het feit dat de verwerking onrechtmatig is, (iii) indien u wenst dat Pernod Ricard uw Persoonsgegevens bewaart omdat u deze nodig hebt voor uw verdediging in het kader van rechtsvorderingen, (iv) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking maar Pernod Ricard een controle uitvoert om te zien of zij gerechtvaardigde grondslagen heeft voor die verwerking, die wellicht zwaarder wegen dan uw eigen rechten, indien de gegevensverwerking berust op het gerechtvaardigd belang van Pernod Ricard.

In voorkomende gevallen kunt u vragen om dataportablilteit in verband met de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, indien de verwerking van de Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en geautomatiseerd plaatsvindt (d.w.z. zonder papieren dossiers).

U hebt altijd de optie om geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat u beperkt bent in de activiteiten en functies die wij u kunnen bieden.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons voor direct-marketingdoeleinden, voor marketingdoeleinden op basis van profilering, of indien de gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Pernod Ricard (met uitzondering van het geval dat wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende rechtsgronden bestaan voor de verwerking).

10. Hoe gaan wij om met Persoonsgegevens van kinderen?

Onze Digitale Media zijn niet bedoeld voor kinderen onder de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie ("Minderjarigen") nog niet hebben bereikt. Wij verzamelen dan ook niet bewust persoonsgegevens van Minderjarigen. U dient ten minste achttien jaar oud te zijn om een account aan te maken en zich bezig te houden met activiteiten en transacties op onze Digitale Media. Als wij op de hoogte worden gesteld of ontdekken dat een Minderjarige Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via onze Digitale Media, zullen wij die Persoonsgegevens verwijderen.

11. Hoe kunt u contact met ons of de betrokken Toezichthoudende Autoriteit opnemen?

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit Privacybeleid of over gegevensverzameling door Pernod Ricard, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar:

Pernod Ricard Nederland B.V.
NDSM-plein 34
1033 WB Amsterdam

of per e-mail naar: infonl@pernod-ricard.com

Wij informeren u dat u een klacht ook kunt indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit van het land waar u gevestigd bent, indien u twijfels hebt over de omstandigheden rondom de verwerking van uw Persoonsgegevens door Pernod Ricard. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij controleren ons Privacybeleid regelmatig en zullen eventuele updates plaatsen op deze webpagina.

Dit privacybeleid is laatstelijk bijgewerkt in 2019.

The Glenlivet 12

join our community

Gain access to exclusive interviews with original thinkers, tradition-breaking guides to single malt, cocktails, bars, news, releases and more.

/
/

**Your information may be used by Chivas Brothers International Limited and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group. You can unsubscribe at any time. You can also exercise your right of access, rectification, deletion or objection. The privacy policy explains how.