close

Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best theglenlivet.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser

PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONLINE WYBOROWA PERNOD RICARD

Wyborowa Pernod Ricard respektuje prawa prywatności użytkowników, gdy korzystają oni z mediów cyfrowych (np. naszych stron internetowych, aplikacji na telefon, stron w mediach społecznościowych, wszelkich formularzy online w celu rejestracji na nasze wydarzenia itd.) oraz komunikują się z nami drogą elektroniczną.

W związku z tym, niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników, w jaki sposób Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań oraz spółki należące do grupy Pernod Ricard (łącznie zwane dalej „Wyborowa Pernod Ricard”, „my”, lub „nasz/nasza/nasze”) zbierają, przechowują, korzystają i przetwarzają Dane Osobowe podane nam za pośrednictwem mediów cyfrowych obsługiwanych przez Wyborowa Pernod Ricard („Media Cyfrowe”).

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych użytkownika na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Wyborowa Pernod Ricard działa w charakterzeAdministratora Danych w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych podanych spółce Wyborowa Pernod Ricard.

Przed korzystaniem z naszych Mediów Cyfrowych, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności (jak również z Polityką Cookies Wyborowa Pernod Ricard – patrz punkt 2). W przypadku niewyrażenia zgody na Politykę Prywatności lub Politykę Cookies Wyborowa Pernod Riard, prosimy o niekorzystanie z Mediów Cyfrowych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian postanowień Polityki Prywatności lub Polityki Cookies Wyborowa Pernod Ricard z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Polityki Prywatności lub Polityki Cookies do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników. Zachęcamy do regularnego czytania Polityki Prywatności i Polityki Cookies Wyborowa Pernod Ricard, aby wiedzieć o wszelkich zmianach w zakresie korzystania z Danych Osobowych użytkowników.

1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB?

„Dane Osobowe” dla celów niniejszej Polityki Prywatności oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania danej osoby lub skontaktowania się z użytkownikiem online lub offline.

Dane Osobowe są zbierane wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 poniżej oraz za wiedzą użytkownika (tj. gdy są świadomie podawane w formularzach online dostępnych na naszych Mediach Cyfrowych) poprzez różne punkty kontaktu, zawsze w przypadku udziału w oferowanych funkcjach lub usługach, które mogą przybrać w szczególności formę:

Informacje zbierane w przypadku powyższych funkcji są różne pod względem ich rodzaju i zakresu zależnie od danej aktywności. Żądane Dane Osobowe obejmują informacje pozwalające na identyfikację użytkownika oraz pewne informacje dotyczące jego życia prywatnego i ośrodka interesów (w zależności od aktywności, w których użytkownik bierze udział).

Z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego prawa, możemy korzystać z różnych technologii do zbierania i podawania informacji na temat dostępu do naszych Mediów Cyfrowych i korzystania z nich, a także danych demograficznych użytkowników naszych Mediów Cyfrowych uzyskanych od podmiotów zewnętrznych np. Google lub używanych mediów społecznościowych („Informacje o Korzystaniu”). Informacje takie mogą obejmować informacje na temat odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt, dostępu lub podawania konkretnych informacji o napojach lub innych treści, w jakim języku, danych demograficznych (np. wieku, płci i dziedzin zainteresowań, w odpowiednich przypadkach) oraz odwiedzanych stronach przed wizytą na bieżącej stronie, tak abyśmy mieli więcej informacji na temat interakcji między użytkownikami i naszymi markami, a następnie mogli je dostosować i odpowiednio poprawić. Większość zbieranych Informacji o Korzystaniu co do zasady nie może być połączona z indywidualnym użytkownikiem, lecz jeśli mogłyby zostać one powiązane z użytkownikiem traktowane będą jak Dane Osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. W JAKI SPOSÓB STOSUJEMY TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA I DLACZEGO?

Wyborowa Pernod Ricard stosuje technologie śledzenia takie jak pliki cookies, adres IP lub logi w celu gromadzenia pewnych danych takich jak typ przeglądarki i system operacyjny, strona odsyłająca, ścieżka użytkownika w ramach serwisu, nazwa domeny dostawcy Internetu (ISP) itp. w celu poprawy korzystania i funkcjonalności naszych Mediów Cyfrowych oraz aby lepiej poznać, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług. Technologie śledzenia pozwalają nam dostosować nasze Media Cyfrowe do indywidualnych potrzeb użytkowników.

3. W JAKIM CELU KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH?

Wszystkie zbierane Dane Osobowe są wykorzystywane w celach, w jakich zostały nam podane i/lub określonych w inny sposób w miejscu ich zbierania lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Do celów tych zalicza się głównie:

Odpowiedź na żądanie użytkownika dotyczące usługi lub realizacji umowy

Uzyskanie możliwości przesłania treści marketingowych dotyczących Wyborowa Pernod Ricard lub produktów tej spółki pod warunkiem uzyskania zgody:

Możemy korzystać z powyższych połączonych danych osobowych lub demograficznych użytkowników do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych oraz w celu stałej optymalizacji, personalizacji i dostosowywania oferowanych produktów i usług do potrzeb użytkowników. Niektóre z używanych przez nas narzędzi mogą obejmować zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji. W takim przypadku, informujemy użytkowników o warunkach profilowania i mają oni prawo do skorzystania z dodatkowych zabezpieczeń w celu ochrony praw użytkownika określonych szczegółowo w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

Ponieważ zapewnienie lepszej obsługi również leży w interesie Wyborowa Pernod Ricard

4. CO W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA PODANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku decyzji o niepodawaniu Danych Osobowych, gdy użytkownik zostanie o to poproszony, użytkownik może nie mieć możliwości uczestnictwa w niektórych aktywnościach i spersonalizowanych funkcjach, a nasze Media Cyfrowe mogą ograniczać oferowane usługi i promocje. Na przykład, w przypadku odmowy podania swojego adresu e-mail, użytkownik nie będzie mieć możliwości otrzymywania naszych newsletterów ani zarejestrowania się w inny sposób na naszych Mediach Cyfrowych. Jednakże, w celu prostego przeszukiwania naszych Mediów Cyfrowych i aby dowiedzieć się więcej o Wyborowa Pernod Ricard i naszych produktach, nie jest konieczne podawanie swoich Danych Osobowych.

W każdym razie, poinformujemy użytkownika o Danych Osobowych, które są niezbędne do skorzystania z usługi.

5. KOMU UJAWNIAMY DANE OSOBOWE I DLACZEGO?

Wyborowa Pernod Ricard nigdy nie ujawnia Danych Osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym, które zamierzają wykorzystać je w celu bezpośredniego marketingu chyba że wcześniej wyraźnie poinformowaliśmy o tym użytkownika, a użytkownik wyraził na to zgodę.

Wyborowa Pernod Ricard może ujawnić Dane Osobowe w celach wskazanych w punkcie 3 spółkom powiązanym, (łącznie „Grupa Pernod Ricard”) w szczególności, w następujących okolicznościach: dane gromadzone przez nas w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności mogą pochodzić od podmiotu, któremu są one podawane ale mogą być też udostępnione, pod warunkiem udzieleniazgody przez użytkownika, poprzez taki podmiot innym podmiotom z Grupy Pernod Ricard w celu przekazania użytkownikowi wiadomości i informacji promocyjnych o swoich produktach lub programach, które okazały się dla niego interesujące.

W celu wycofania zgody na podanie i korzystanie z takich informacji, należy taką prośbę skierować w sposób wskazany w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności, podając swoje imię i nazwisko oraz wycofanie zgody na podawanie swoich Danych wszystkim lub niektórym podmiotom z Grupy Pernod Ricard (podając listę tych podmiotów) oraz otrzymywanie od nich informacji marketingowych.

Wyborowa Pernod Ricard może również ujawnić Dane Osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, lecz tylko w przypadkach wskazanych poniżej:

Przy prowadzeniu promocji przy udziale innej spółki, zapewnimy w odpowiednich przypadkach odrębny link do polityki prywatności tej spółki i zachęcamy do zapoznania się z nią przed podaniem swoich Danych Osobowych, gdyż nie możemy zagwarantować, że stosuje ona takie same praktyki prywatności. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie zbierania jego Danych Osobowych lub ujawnienia ich przez spółkę inną niż Wyborowa Pernod Ricard lub na rzecz tej spółki, użytkownik może nie zdecydować się na to ani na udział w tych wydarzeniach, przy zbieraniu Danych Osobowych/gdy zostanie o nie poproszony;

6. CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO ODBIORCÓW W INNYCH KRAJACH I DLACZEGO?

Wyborowa Pernod Ricard wchodzi w skład globalnej Grupy Pernod Ricard i Dane Osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Mogą być przekazywane do krajów, w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych osobowych niż przepisy obowiązujące w kraju, w którym Dane zostały podane. Dane Osobowe mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami w ramach Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Wyborowa Pernod Ricard stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych w czasie ich przekazywania, a także w miejscu ich odbioru poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Lista krajów, w których spółka Wyborowa Pernod Ricard posiada podmiot powiązany, który może otrzymać Dane Osobowe użytkownika jest dostępna tu [LINK]

Nasi główni usługodawcy w zakresie obsługi Mediów Cyfrowych mają siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Transfer danych osobowych do tych usługodawców dokonywany jest zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub pakietu Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Usługodawcy tacy są również związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga m.in., aby działali oni wyłącznie na polecenie Wyborowa Pernod Ricard oraz wdrażali wszelkie środki techniczne niezbędne do stałego zabezpieczania Danych Osobowych. Użytkownik na prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat mechanizmu, zgodnie z którym dane są przekazywane poza teren EOG pisząc na adres regulamin@wyborowa.com.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przekazane nam za pośrednictwem Mediów Cyfrowych Dane Osobowe przechowywane są w naszych bazach danych przez czas, w którym konto użytkownika pozostaje aktywne, tak długo jak wymaga tego umowa zawarta użytkownikiem lub przez czas potrzebny do świadczenia żądanych usług lub udzielenia odpowiedzi na pytania lub przesłania rozwiązania problemów, świadczenia ulepszonych i nowych usług. Możemy również przechowywać Dane Osobowe użytkowników przez dłuższy okres zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą w tym względzie, jeśli jest to konieczne w celu spełniania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu rozwiązywania sporów oraz egzekwowania umów.

Możemy zatem przechowywać Dane Osobowe po zakończeniu korzystania z usług Wyborowa Pernod Ricard lub naszych Mediów Cyfrowych. Inni odbiorcy Danych Osobowych użytkownika określeni w punkcie 5 mogą przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia celu, w jakim uzyskaliśmy zgodę na ujawnienie im Danych Osobowych, lub dla zachowania ich własnej zgodności, rozwiązywania sporów, egzekwowania, czy zarządzania archiwami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okresy przechowania plików cookies i innych programów śledzenia są szczegółowo określone w Polityce Cookies Wyborowa Pernod Ricard

8. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Wyborowa Pernod Ricard stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność i ochronę Danych Osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub naszych aplikacji (Mediów Cyfrowych), w tym Danych wrażliwych. Powyższe działania obejmują między innymi: (i) przechowywanie Danych Osobowych w bezpiecznych warunkach eksploatacji, które są niedostępne publicznie a które są udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Wyborowa Pernod Ricard, agentom i kontrahentom; oraz (ii) weryfikację tożsamości zarejestrowanych użytkowników przed udzieleniem im dostępu do przechowywanych Danych Osobowych.

9. JAK WYKONYWAĆ PRAWA DO KORZYSTANIA ZE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W celu skorzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych skontaktuj się z nami na adres wskazany w punkcie 12 poniżej:

Jeśli nie chcesz otrzymywać newsletterów, ogłoszeń lub innych wiadomości lub usług za pośrednictwem Mediów Cyfrowych, prosimy przy rejestracji o niewybieranie opcji otrzymywania takich wiadomości lub usług. W przypadku wyboru takiej opcji, a w późniejszym czasie rezygnacji z tego wyboru, należy kliknąć na link wycofania znajdujący się w naszych wiadomościach.

W przypadku każdej wiadomości mailowej, dajemy użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania ich w przyszłości (tj. anulowania subskrypcji). Wystarczy dopełnić proces anulowania lub działać zgodnie ze wskazówkami podanymi w mailu.

Użytkownik ma również prawo do wydania ogólnych lub szczegółowych instrukcji w zakresie korzystania z danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności po jego śmierci.

Ponadto w przypadku udziału w programie, w który zaangażowane są podmioty zewnętrzne oraz wyrażenia, w ramach tego programu, zgody na otrzymywanie w przyszłości wiadomości bezpośrednio od tych podmiotów zewnętrznych, aby zrezygnować z ich otrzymywania należy bezpośrednio skontaktować się z tymi podmiotami. Proces ten może być opisany w polityce prywatności tych podmiotów zewnętrznych.

W przypadku realizacji swoich praw, użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości.

Wyborowa Pernod Ricard nie będzie przetwarzać Danych Osobowych obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile nie jest to konieczne dla realizacji umowy (np. w celu uniknięcia fałszywej zapłaty) lub pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, w celu lepszego spełniania potrzeb użytkownika zgodnie z jego preferencjami. Należy zauważyć, że w takim przypadku, przekażemy użytkownikowi za pośrednictwem warstwowych zawiadomień (layered notices) informację o warunkach przetwarzania jego Danych Osobowych, stworzonym profilu, sposobie korzystania z profilu oraz uzasadnienia tego procesu. Zwrócimy się również o wyraźną zgodę na takie profilowanie, jeśli nie jest to konieczne dla realizacji umowy.

Należy zauważyć, że zautomatyzowane narzędzia podlegają regularnej kontroli, aby mieć pewność co do uczciwości przetwarzania Danych Osobowych. Przy tworzeniu profili wdrażane są szczególne środki np. dotyczące minimalizacji danych. Chętnie poznamy opinię użytkownika wyrażoną za pośrednictwem powyższego prawa dostępu. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec wyniku zautomatyzowanej decyzji wysyłając maila na adres kontaktowy wskazany w punkcie 12 poniżej.

10. JAK TRAKTUJEMY DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH?

Nasz Serwis nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich („Osoby Niepełnoletnie”), zatem świadomie nie gromadzimy ich danych osobowych. Aby założyć konto, podejmować działania na naszych Media Cyfrowych trzeba mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat. Założenie konta lub podejmowanie działań na naszych Mediach Cyfrowych oznacza, że osoba dokonująca takich czynności oświadczyła, że ma co najmniej osiemnaście lat i jest zdolna do zobowiązania się do stosowanie się do naszego Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku zawiadomienia, że Dane Osobowe podane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych podała Osoba Niepełnoletnia, Dane te zostaną usunięte.

11. LINKI DO INNYCH STRON PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasze Media Cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron lub usług obsługiwanych lub kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne. Są to linki reklamodawców, sponsorów i partnerów korzystających z naszego logotypu (ów) w ramach umowy co-brandingu. Podmioty te są od nas niezależne zatem korzystanie z ich stron i funkcji podlega zasadom polityki prywatności tych podmiotów umieszczonym na tych stronach. Nie odpowiadamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub praktyki biznesowe jakichkolwiek stron podmiotów zewnętrznych. Przed podaniem swoich Danych Osobowych należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z odpowiednimi zasadami polityki prywatności mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron zewnętrznych.

12. KONTAKT ZE SPÓŁKĄ LUB ODPOWIEDNIM ORGANEM KONTROLI

W razie jakichkolwiek pytań, zażaleń lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk zbierania danych, prosimy o kontaktowanie się z Wyborowa Pernod Ricard poprzez przesłanie maila do:regulamin@wyborowa.com.

Informujemy, że w przypadku wątpliwości dotyczących warunków przetwarzania twoich Danych Osobowych przez Wyborowa Pernod Ricard, można również wnieść skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: nazwa organu zależeć będzie od stanu prawnego w momencie składania skargi).

Ostatnia aktualizacja: DEC 2020

The Glenlivet 12

Dołącz do naszej społeczności

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wywiadów z interesującymi ludźmi, poznaj nową jakość w oprowadzaniu po świecie whisky single malt i koktajli, barów, trzymaj rękę na pulsie wydarzeń, korzystaj z publikacji i innych atrakcji.

/
/

Twoje informacje mogą być wykorzystywane przez Chivas Brothers International Limited i udostępniane przez nas innym podmiotom należącym do grupy Pernod Ricard. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Możesz też skorzystać z prawa uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Temat ten opisujemy w Zasadach ochrony prywatności.