close

Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best theglenlivet.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser

REGULAMIN KONKURSU

„Przełam tradycję i wygraj zestaw The Glenlivet z designerskimi skarpetami”

1.Definicje

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

(a) Organizator – Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, Janikowska 23, 61-070 Poznań;
(b) Konkurs – niniejszy konkurs organizowany pod nazwą: „ Przełam tradycję i wygraj zestaw The Glenlivet z designerskimi skarpetami”;
(c) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
(d) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 Regulaminu;
(e) Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
(f) Zgłoszenie do Konkursu – Uczestnik powinien zgłosić się do Konkursu poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z Zadaniem konkursowym i wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej Konkursu;
(g) Zadanie konkursowe – jest to odpowiedź na pytanie konkursowe otwarte, które brzmi: „Designerskie skarpety do eleganckiego garnituru? Oczywiście. To jeden z naszych pomysłów na przełamanie tradycji. A Ty? Jaki masz pomysł na połączenie czegoś tradycyjnego z oryginalnym? Zaskocz nas i wygraj jeden z 20 zestawów whisky The Glenlivet z unikatowymi skarpetami projektu Tomasza Ossolińskiego”.
(h) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 marca 2021r. i kończy w dniu 7 kwietnia 2021r. („Okres Konkursu”).

2.3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).

2.4. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286 j.t. z późn. zm.), a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.5. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku wprowadzenia Organizatora w błąd, co do wypełnienia warunków uprawniających do uczestnictwa w Konkursie, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym etapie.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.3 poniżej, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC[1], która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

(a) ma ukończone 18 lat;
(b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
(c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
(d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia do Konkursu.

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Punktów sprzedaży

3.4. Wyłączenie powyższe dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

4. Zasady Konkursu


4.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 3.1 powyżej, która zechce wziąć udział w Konkursie powinna spełnić wszystkie poniższe warunki:

(a) rozwiązać Zadanie konkursowe,
(b) zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu.

4.2. Każdy Uczestnik, który chce się zgłosić do Konkursu powinien prawidłowo rozwiązać Zadanie konkursowe oraz podać w Formularzu swoje dane w tym:

(a) imię i nazwisko
(b) adres e-mail
(c) udzielić wymaganych prawem zgód.

4.3. Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie Konkursu, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na Stronie internetowej Konkursu.

4.4. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane codziennie od godziny 00:00:01 dnia 10 marca 2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 7 kwietnia 2021 r.

4.5. Przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

4.6. Zgodnie z Regulaminem rozwiązanie Zadania konkursowego:

(a) jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
(b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
(c) nie może godzić w uczucia, dobry smak, powszechnie uznawane lub chronione wartości
(d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
(e) nie może naruszać postanowień Regulaminu ani Kodeksu Przekazów Reklamowych Pernod Ricard.

Uczestnicy, których Zadanie konkursowe nie spełnia chociażby jednego z warunków wymienionych w lit. a) – e) powyżej, zostaną wykluczeni z Konkursu. Treść Zadania konkursowego powinna być zgodna z Kodeksem Przekazów Reklamowych Pernod Ricard, dostępnym na stronie http://pernod-ricard-polska.com/pl-PL.

4.7. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń, jednakże jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania Uczestników Konkursu), może otrzymać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie.

4.8. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 KC, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

(a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
(b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
(c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
(d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
(e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
(f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
(g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
(h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
(i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4.9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród. W takim przypadku niewydana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

5. Wyłanianie Laureatów Nagród

5.1. W celu wyłonienia laureatów nagród w Konkursie (dalej „Laureaci”) oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję konkursową (dalej „Komisja”).

5.2. Wyłonienie Laureatów Konkursu przez Komisję odbędzie się do 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

5.3. Organizator poinformuje mailowo poszczególnych Laureatów o wygranej i przekaże informacje, jakie będą potrzebne do wysłania Nagrody.

5.4. W celu wyłonienia Laureatów Nagród Komisja oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu Zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego i wybierze Laureatów.

6. Nagroda

6.1. Nagrodą w niniejszym Konkursie jest zestaw The Glenlivet 0,7l wraz z parą skarpet.

6.2. Wartość rynkowa Nagrody wynosi łącznie 164 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

6.3. Wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z nagrodą (nie wymienione w niniejszym Regulaminie) Laureat pokrywa we własnym zakresie i nie przysługuje mu roszczenie do Organizatora o zwrot takich wydatków.

6.4. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej w następujący sposób:

(A÷0,9) – A
gdzie A oznacza wartość Nagrody.

6.5. Przed wydaniem Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie pobrany z kwoty nagrody pieniężnej. Poprzez odebranie Nagrody Laureat wyraża zgodę na pobranie kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego.

6.6. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Laureata pełni praw autorskich do utworu lub jego części zawartego w Zgłoszeniu lub zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich. Laureat ma 3 dni na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

6.7. Laureat nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.

6.8. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

7. Powiadomienie o wygranej i wydanie Nagród

7.1. Wszyscy Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail, który podano w Formularzu zgłoszeniowym.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z powodu podania przez Uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu.

7.3. Warunkiem odebrania Nagrody jest:

(a) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości,
(b) wypełnienie pokwitowania odbioru Nagrody.

7.4. W przypadku nie odebrania Nagrody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2021. Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

8. Prawa autorskie

8.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego (udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe).

8.2. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory (o ile takie powstaną) nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości na adres e-mail: reklamacje@pernod-ricard.com.

9.2. Reklamacja powinna zawierać:

(a) imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,
(b) dokładny opis reklamacji i żądanie skarżącego,
(c) nazwę Konkursu, przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do Konkursu.

9.3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.

9.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.

9.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest WYBOROWA S.A., z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, posiadająca numer REGON 631000141, NIP: 777-00-03-038.

10.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oceny zgłoszeń, rozstrzygnięcia wyników Konkursu, dostarczenia nagrody i rozliczenia Konkursu. Informujemy, że Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10.3. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: regulamin@wyborowa.com. Uczestnik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest organizacja konkursu w celach promocji Wyborowa (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku, w którym Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, przepisy prawa mogą zobowiązywać Organizatora do przetwarzania danych osobowych również w celu wykonania obowiązków Organizatora wynikających z prawa podatkowego – w takim przypadku przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku, w którym, Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

10.5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokość, od której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.

10.6. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.

11.2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

11.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie konkursowej oraz w biurze Organizatora w Warszawie (ul. Złota 59).

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

11.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

11.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej.

[1] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

The Glenlivet 12

Dołącz do naszej społeczności

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wywiadów z interesującymi ludźmi, poznaj nową jakość w oprowadzaniu po świecie whisky single malt i koktajli, barów, trzymaj rękę na pulsie wydarzeń, korzystaj z publikacji i innych atrakcji.

/
/

Twoje informacje mogą być wykorzystywane przez Chivas Brothers International Limited i udostępniane przez nas innym podmiotom należącym do grupy Pernod Ricard. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Możesz też skorzystać z prawa uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Temat ten opisujemy w Zasadach ochrony prywatności.